ព័ត៍មានថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មានទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ភូមិទួលគក សង្គាត់ស្វាយក្រវ៉ាន់ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទល់មុខសាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សារអេឡិចត្រូនិច : kampongseucpp@gmail.com, គេហទំព័រ : www.kampongspeu.org.kh, Fax: 025 987 142